Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan FACE FOUR voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Op de betrekkingen tussen FACE FOUR en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 2. Definities

1. Trainingen: Onder trainingen wordt verstaan alle workshops, seminars, cursussen en andere lesprogramma’s, welke door FACE FOUR zijn ontwikkeld, georganiseerd en/of worden verzorgd.
2. Advies: Onder advies wordt verstaan alle communicatieve uitingen die worden verricht met de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van een opdracht.
4. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door FACE FOUR laat adviseren, coachen en/of door FACE FOUR trainingen laat verzorgen en/of begeleidingsactiviteiten en/of marketingactiviteiten laat uitvoeren.
5. Opdracht: De afspraken tussen FACE FOUR en de opdrachtgever, vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door FACE FOUR gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. FACE FOUR is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Locatie

1. Adviesgesprekken worden in principe bij de opdrachtgever uitgevoerd tenzij anders is overeengekomen.
2. Bij het verzorgen van spreekbeurten, seminars, workshops of trainingen kan de opdrachtgever naar eigen voorkeur een geschikte locatie in Nederland of daarbuiten bepalen. Bij het bepalen van de keuze en de reservering zal FACE FOUR desgewenst adviseren en/of bemiddeling verlenen.
3. FACE FOUR behoudt zich het recht voor niet akkoord te gaan met de door de opdrachtgever geselecteerde locatie (Bijvoorbeeld omdat de locatie niet voldoet aan de eisen ten opzichte van temperatuurbeheersing, ligging, ruimte, rust, gemak en service).
4. Bij seminars, spreekbeurten, workshops of trainingen zijn de kosten van het conferentieoord (zaalhuur, catering, overnachtingen, huur apparatuur) voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

1. FACE FOUR zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FACE FOUR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FACE FOUR worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FACE FOUR zijn verstrekt, heeft FACE FOUR het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. FACE FOUR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FACE FOUR is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor FACE FOUR kenbaar behoorde te zijn.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FACE FOUR het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. Indien door FACE FOUR of door FACE FOUR ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6. Vervanging

1. Vervanging van deelnemers tijdens een advies- en/of trainingstraject is toegestaan mits:
2. De vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen)
3. De op naam van de aanvankelijke ingeschrevene(n) gestuurde informatie ter beschikking wordt gesteld van de vervangende deelnemer(s).
4. De opdrachtgever de kosten voor eventuele extra gesprekken en/of voorbereidende tests, benodigd voor begeleidings- en adviestrajecten voor zijn rekening neemt.
5. Bij vervanging dient de opdrachtgever FACE FOUR hierover zo snel mogelijk schriftelijk te informeren.
6. Aan vervanging zijn in beginsel geen kosten verbonden.
7. In geval van vervanging dient de opdrachtgever genoegen te nemen met de mogelijkheid van foute tenaamstelling en dergelijke.

Artikel 7. Annulering

1. Bij annulering van welke aan FACE FOUR verstrekte opdracht dan ook, langer dan acht weken voor aanvang van de eerste, door FACE FOUR genomen actie als gevolg van de uitvoer van een aan FACE FOUR verstrekte opdracht, is 10% van de in totaal verschuldigde bedragen, als voorbereidingskosten verschuldigd.
2. Bij annulering van de gehele opdracht of delen daarvan, korter dan acht weken, doch langer dan twee weken voor aanvang van de eerste door FACE FOUR te ondernemen activiteit, is 50% van de totale opdrachtsom verschuldigd.
3. Bij annulering van de gehele opdracht of onderdelen van de opdracht, korter dan twee weken voor aanvang van de eerste werkzaamheden door FACE FOUR te verrichten, is 100% van de totale opdrachtsom verschuldigd.

Artikel 8. Verschuiving/uitstel

1. Bij verschuiving en/of uitstel van overeengekomen data van uitvoering gelden dezelfde bepalingen als bij annulering, met dien verstande dat de verschuldigde extra kosten worden gehalveerd.
2. Indien door overmacht onzerzijds een opdracht niet op de gestelde data kan plaatsvinden wordt de opdrachtgever hierover zo snel als mogelijk geïnformeerd, in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

Artikel 9. Honoraria

1. De verschuldigde honoraria, alsmede de betalingscondities, worden in de overeenkomst bevestigd. Hierbij wordt aangegeven welke kosten bij de honoraria zijn inbegrepen.
2. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
3. Bij overschrijding van de eveneens op de overeenkomst aangegeven betalingstermijn, behoudt FACE FOUR zich het recht voor de vordering uit handen te geven, waarbij alle hieraan verbonden kosten op de opdrachtgever zullen worden verhaald. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Artikel 10. Geheimhouding

1. Alle informatie, die uit de samenwerking tussen FACE FOUR en de opdrachtgevers voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. FACE FOUR is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met diensten die ten behoeve van de opdrachtgever worden of zijn verricht door FACE FOUR, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege FACE FOUR te werk zijn gesteld of van wier diensten door FACE FOUR gebruik is gemaakt, tenzij aan FACE FOUR opzet of grove schuld kan worden verweten.

Artikel 12. Geschillen

1. Op de opdracht en op alle opdrachten en/of overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De Arrondissementsrechtbank te Rotterdam is, met uitsluiting van alle andere rechters, bevoegd om elk geschil tussen FACE FOUR en opdrachtgever te beslechten.

Artikel 13. Klachten

1. De klachten kunnen schriftelijk en/of via e-mail door de cliënt/ klager worden ingediend; De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FACE FOUR in staat is adequaat te reageren.
2. Op een klacht wordt binnen een termijn van 4 weken gereageerd en deze wordt volgens de algemene klachtenprocedure van FACE FOUR behandeld.
3. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
4. Klachten worden geregistreerd en bewaard voor een termijn van 1 jaar.

Artikel 14. Overige informatie

1. zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2011
2. gelden voor alle opdrachten, die vanaf deze datum aan FACE FOUR worden gegeven;
3. gelden totdat wijziging van deze bepalingen bij nieuwe opdrachten schriftelijk door FACE FOUR is aangegeven;
4. doet FACE FOUR de opdrachtgevers uiterlijk tegelijk met het uitvoeringsoverzicht toekomen.